L'opinió d'Armand de Fluvià

 

«Una altra concessió és la del rei Sanç I, donada a Montpeller, 14-12-1312, als jurats i prohoms de la "universitat" i regne de Mallorca, d'una insígnia o un signum per tal de portar-lo a les vexillis et aliis prodigiis, amb els Quatre Pals (o faixes) i un castell d'argent sobre camper d'atzur. Aquí caldria aclarir bé si es tracta de la concessió d'unes armories o/i d'una bandera que portés, convertides en tal bandera, aquelles armories. També caldria aclarir per què si la ciutat ja tenia la concessió de Jaume I, el fundador del Regne mallorquí, ho repeteix el rei Sanç I; i també si les armories, a l'escut o a la bandera, eren truncades o quarterades, puix que el redactat del document de Sanç I és confusionari. Per les representacions que ens n'han pervingut, ha de tractar-se d'un quarterat amb el senyal dels pals al 1r i 4t quarter (avui caldria posar-lo al 2n i al 3r quarter), i un castell d'argent sobre un camper d'atzur, als 2n i 3r quarters (avui caldria posar-lo al 1r i 4t quarters). El que sí que mai no es pot deduir és que es tracti d'una bandera de les quatre faixes amb un cantó o una franja blaus (ara morats) amb el castell blanc, bandera que han adoptat respectivament la Comunitat Autònoma de les Balears i el Consell Insular de Mallorca.»
(Fragment del pròleg a ALOMAR (1998)

 

Pàgina inicial