Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'˙s i l'ensenyament de i en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes balears.
(
BOCAIB N˙m. 89 17-07-1997)

La Comunitat Aut˛noma tÚ competŔncia exclusiva, en harmonia amb els plans d'estudis estatals, per a l'ensenyament de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, d'acord amb la tradiciˇ literÓria aut˛ctona. AixÝ es disposa en l'article 14 de l'Estatut d'autonomia, en el qual tambÚ s'estableix que la seva normalitzaciˇ serÓ un objectiu dels poders p˙blics i que les modalitats insulars del catalÓ seran objecte d'estudi i protecciˇ, sense perjudici de la unitat de l'idioma.

En desplegament del rŔgim de cooficialitat lingŘÝstica que dimana de l'article 3 del text estatutari, i en consonÓncia amb les determinacions de l'article 14, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalitzaciˇ lingŘÝstica a les illes Balears, proclama en l'article 1.2 b, com un dels seus objectius, assegurar el coneixement i l'˙s progressiu del catalÓ com a llengua vehicular en l'Ómbit de l'ensenyament.

El tÝtol II d'aquesta Llei dedica a l'ensenyament una sŔrie de preceptes que configuren un model educatiu propi. AixÝ, en l'article 19, s'estableix que en tots els nivells, graus i modalitats de l'ensenyament no universitari s'han d'ensenyar obligat˛riament la llengua i literatura catalanes, amb atenciˇ especial a les aportacions de les illes Balears.

L'article 20 de la mateixa Llei afirma que s'han d'adoptar les disposicions necessÓries per garantir, sense perjudici del dret reconegut en l'article 18, que els escolars de les illes Balears puguin usar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del perÝode d'escolaritat obligat˛ria.

Es fixa, tambÚ, que l'Administraciˇ educativa ha de posar els mitjans necessaris per garantir que els alumnes no siguin separats en centres diferents per raons de llengua i que es normalitzi progressivament l'˙s de la llengua catalana com a vehicle d'expressiˇ normal als centres educatius.

L'Ordre del conseller de Cultura, Educaciˇ i Esports, de 12 d'agost de 1994, sobre l'˙s de la llengua catalana, pr˛pia d'aquesta Comunitat, com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari, va desplegar l'ordenaciˇ lingŘÝstica de l'ensenyament. Aquesta Ordre disposa que el Projecte lingŘÝstic de centre ha de garantir que en acabar l'escolaritat obligat˛ria tots els alumnes tinguin un domini oral i escrit de la llengua catalana i de la castellana, ha de determinar els principis pedag˛gics en quŔ es basa l'ensenyament de les llengŘes en cada un dels centres i ha de preveure la implantaciˇ progressiva de la llengua catalana en l'ensenyament i en els actes administratius, socials i culturals de l'Ómbit educatiu.

Aquesta Ordre va motivar uns canvis positius i considerables en aquells centres escolars que, o bÚ fins a aquell moment no havien iniciat l'ensenyament en llengua catalana, o bÚ es trobaven encara en una fase endarrerida en la implantaciˇ d'aquest ˙s.

La Llei orgÓnica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenaciˇ general del sistema educatiu (LOGSE) conjuga el principi d'uniformitat, perquŔ fixa unes directrius comunes per a les diferents comunitats aut˛nomes, i el de diversitat, perquŔ confereix a cada comunitat, i per extensiˇ als diferents centres, la responsabilitat de concretar i de planificar aspectes curriculars.

╔s en el marc de l'autonomia que atorga l'actual sistema educatiu on els centres poden definir el seu projecte educatiu, que ha d'incloure el projecte lingŘÝstic. Molts de centres, sobretot els darrers anys, han definit programes que preveuen un ˙s normal de la nostra llengua. La resta de centres, d'acord amb les determinacions d'aquest Decret, ha de dissenyar, tambÚ, un projecte lingŘÝstic que ha de preveure la implantaciˇ progressiva de la llengua catalana en l'ensenyament i ha de posar esment especial a les modalitats insulars.

La situaciˇ actual, amb la implantaciˇ de la LOGSE prÓcticament consolidada, afavoreix l'establiment d'un marc normatiu mÚs ambiciˇs amb relaciˇ a l'ensenyament en llengua catalana. Aquest marc normatiu haurÓ de fixar i unificar criteris pel que fa a l'˙s de la llengua pr˛pia de les illes Balears en el context escolar. Tot aix˛ amb la finalitat d'avanšar en el procÚs de normalitzaciˇ lingŘÝstica i de consolidar els principis establerts en la Llei 3/1986, de 29 d'abril, sense perdre de vista l'objectiu ineludible d'aconseguir que tots els escolars adquireixin la deguda competŔncia en les dues llengŘes que sˇn oficials en la Comunitat Aut˛noma.

En conseqŘŔncia, el Decret s'ocupa dels mecanismes jurÝdics i de planificaciˇ que han de possibilitar la implantaciˇ progressiva de l'ensenyament en llengua catalana, estableix pautes especÝfiques per a cada etapa educativa i incorpora una nova regulaciˇ per a l'aprovaciˇ de material didÓctic. Paral lelament, el Decret preveu la projecciˇ de la nostra llengua com a vehicle normal de relaciˇ i de comunicaciˇ en l'Ómbit docent.

D'acord amb el que disposa la conclusiˇ segona del dictamen n˙m. 39/97 del Consell Consultiu, el Govern Balear ha procedit a corregir l'errada de fet de la versiˇ catalana de l'article 18.1 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalitzaciˇ lingŘÝstica, publicada en el BOCAIB n˙m. 15, de 20-5-86, que no es va reparar en la correcciˇ d'errades publicada en el BOCAIB n˙m. 16, de 30-5-86, per evitar que es perllongui i perpetu´ una confusiˇ i una discordanša, inexistents en la voluntat emanada del Parlament de les Illes Balears. D'aquesta manera, l'article 18.1 de l'esmentada Llei regula el dret dels alumnes a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana.

Per tot aix˛, el conseller d'Educaciˇ, Cultura i Esports, d'acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessiˇ de dia 4 de juliol de 1997,

DECRET

CAP═TOL I
La llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, i la llengua castellana, assignatures obligat˛ries en l'ensenyament no universitari.

Article 1
La llengua catalana, amb especial atenciˇ a les modalitats de les illes Balears, i la literatura catalana, fent incidŔncia a les aportacions de les illes, s'ensenyaran obligat˛riament, juntament amb la llengua i la literatura castellanes, en tots els nivells educatius i en tots els centres de l'ensenyament no universitari.

Article 2
El nombre d'hores d'ensenyament de les assignatures de llengua i literatura catalanes, pr˛pies de les illes Balears, serÓ com a mÝnim igual al destinat a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalitzaciˇ lingŘÝstica a les illes Balears.

Article 3
L'ensenyament de la llengua catalana ha de considerar les modalitats lingŘÝstiques pr˛pies de les illes Balears, sense perjudici de la unitat de la llengua, tal com preveu l'article 14 de l'Estatut d'autonomia per a les illes Balears.

Article 4
L'ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes es farÓ d'acord amb els currÝculums establerts per la normativa vigent.

Article 5
Els alumnes que resideixin temporalment a les illes Balears podran solĚlicitar l'exempciˇ de l'avaluaciˇ de la llengua i de la literatura catalanes, pr˛pia de les illes Balears, la qual els podrÓ ser atorgada a proposta de la Comissiˇ TŔcnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana, d'acord amb les disposicions que despleguin aquest Decret. No obstant aix˛, en aquests casos s'haurÓ de fomentar l'assistŔncia a les classes. Aquesta regulaciˇ s'estableix sense perjudici d'altres sup˛sits d'exempciˇ que pugui establir la legislaciˇ educativa.

Article 6
Els alumnes que de forma tardana s'incorporin al sistema educatiu de les illes Balears seran objecte de les adaptacions curriculars que pertoquin per adaptar l'ensenyament de les Órees lingŘÝstiques del currÝculum als seus coneixements previs i al seu nivell d'aprenentatge.

CAP═TOL II
La llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, llengua d'ensenyament
.

Article 7
L'Administraciˇ educativa promourÓ l'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua vehicular de l'ensenyament no universitari, d'acord amb l'article 22 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril.

Article 8
Els centres educatius planificaran la implantaciˇ progressiva de l'ensenyament en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, i ho especificaran en el Projecte lingŘÝstic de centre. Per a aix˛, i a partir del curs posterior a la publicaciˇ d'aquest Decret, tots els centres educatius iniciaran, si escau, l'ensenyament en aquesta llengua. Aquesta planificaciˇ ha de preveure que, en un termini de quatre cursos escolars, l'alumnat de l'ensenyament no universitari rebi l'ensenyament segons el que es concreta en aquest Decret i en les disposicions que el despleguin.

Article 9
Si, en l'exercici del dret relatiu al primer ensenyament que Ús reconegut en l'article 18.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, els pares o tutors solĚliciten que els seus fills no facin un aprenentatge compartit en llengua catalana i en llengua castellana, el centre haurÓ de dur a terme les adaptacions necessÓries per satisfer aquest dret. S'ha de garantir, alhora, el coneixement de les dues llengŘes oficials, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril.

Article 10
El Projecte lingŘÝstic, inserit en el Projecte educatiu, serÓ elaborat per l'equip directiu o per les persones docents en qui delegui, que tendran en compte les aportacions del claustre de professors i dels altres representants de la comunitat educativa, i haurÓ de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre. Fins a arribar a la meitat del c˛mput horari, el Projecte lingŘÝstic especificarÓ quines Órees, a mÚs de les que s'indiquen en aquest Decret, s'impartiran en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, i quines en llengua castellana. DefinirÓ, tambÚ, els plantejaments didÓctics sobre els quals es fonamenta l'ensenyament de les llengŘes i com s'articula aquest ensenyament, i determinarÓ l'˙s que se'n farÓ en l'Ómbit administratiu i en les comunicacions.

Article 11
Per modificar un projecte lingŘÝstic amb la finalitat de superar el c˛mput descrit en l'article 10, el consell escolar durÓ a terme les actuacions necessÓries per obtenir el consens majoritari dels pares dels alumnes als quals es pretÚn aplicar la modificaciˇ.

Article 12.
L'Administraciˇ educativa avaluarÓ la coherŔncia dels projectes lingŘÝstics dels centres i la seva aplicaciˇ i efectivitat, i farÓ el seguiment dels resultats que es desprenguin de la seva aplicaciˇ, amb la finalitat d'adoptar les mesures necessÓries per evitar desequilibris en l'aprenentatge de les dues llengŘes oficials.

Article 13.
En el disseny del mapa escolar l'Administraciˇ educativa tendrÓ en compte la coherŔncia i continu´tat ˛ptimes entre els projectes lingŘÝstics dels centres d'educaciˇ primÓria i els de secundÓria.

Article 14
D'acord amb l'article 23.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, el professorat que imparteixi l'ensenyament dins l'Ómbit de les illes Balears ha de posseir el domini oral i escrit de les dues llengŘes oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que ha de realitzar, segons la normativa que reguli les titulacions i els plans de reciclatge i de formaciˇ del professorat. La seva adscripciˇ, en cada un dels centres educatius, es farÓ de forma que afavoreixi l'aplicaciˇ dels projectes lingŘÝstics dels centres.

Article 15
Les assignatures de llengua i literatura catalanes i de llengua i literatura castellanes es faran en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, i en llengua castellana, respectivament. Les assignatures de llengua estrangera es faran preferentment en la llengua que s'ensenyi.

Article 16
L'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educaciˇ infantil, es regularÓ de la manera segŘent:
a) AtŔs el carÓcter globalitzador de l'educaciˇ infantil, no s'especifica per a les diferents Órees la distribuciˇ horÓria quant a l'ensenyament en cada una de les dues llengŘes oficials. En tot cas, per˛, igualment que en les etapes posteriors, en l'educaciˇ infantil, l'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua de comunicaciˇ i d'ensenyament, serÓ com a mÝnim igual al de la llengua castellana, amb la finalitat que, en acabar aquesta etapa, l'alumnat tengui una competŔncia en llengua catalana que li permeti comunicar-se normalment en aquesta llengua amb els altres alumnes i amb el professorat, en les comunicacions pr˛pies d'aquesta etapa en el marc escolar, i ha d'estar preparat perquŔ, en iniciar l'educaciˇ primÓria, independentment de quina sigui la llengua familiar, pugui seguir les matŔries de l'educaciˇ primÓria en llengua catalana o en llengua castellana.
b) Fins arribar a la meitat del c˛mput horari, en el projecte lingŘÝstic de centre, que ha de ser aprovat per la majoria qualificada del consell escolar, s'ha de descriure la planificaciˇ prevista amb relaciˇ a l'˙s de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents nivells de l'educaciˇ infantil.
c) En l'educaciˇ infantil s'usarÓ preferentment la varietat dialectal pr˛pia de l'entorn d'aprenentatge.

Article 17
L'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educaciˇ primÓria, es regularÓ de la manera segŘent:
a) En l'educaciˇ primÓria, l'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament de les diferents Órees, serÓ com a mÝnim igual al de la llengua castellana.
b) En tot cas, els alumnes, en acabar aquesta etapa, han de tenir una competŔncia en llengua catalana i en llengua castellana que els permeti comunicar-se normalment en cada una d'aquestes llengŘes amb els altres alumnes i amb el professorat, en les comunicacions pr˛pies d'aquesta etapa en el marc escolar.
c) En l'educaciˇ primÓria s'impartirÓ l'Órea del coneixement del medi natural, social i cultural en llengua catalana. D'entre les altres Órees, i fins a arribar a la meitat del c˛mput horari, es concretaran en el Projecte lingŘÝstic, que haurÓ de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre, quines Órees s'ensenyaran en la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, i quines en la llengua castellana.
d) En l'educaciˇ primÓria s'utilitzarÓ preferentment la llengua catalana oral pr˛pia de l'entorn d'aprenentatge i s'introduirÓ l'alumne de forma progressiva, i sobretot en el llenguatge escrit, en el coneixement de la varietat estÓndard pr˛pia de l'Ómbit de les illes Balears. AixÝ, s'ha de garantir que al final d'aquesta etapa l'alumnat tingui un coneixement global i harm˛nic de la llengua catalana i de la castellana.

Article 18
L'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria, es regularÓ de la manera segŘent:
a) En l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria s'impartiran en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, l'Órea de ciŔncies socials, geografia i hist˛ria i l'Órea de ciŔncies de la naturalesa. Aquesta implantaciˇ es farÓ de forma progressiva i d'acord amb l'article 8 d'aquest Decret.
b) D'entre les altres Órees, i fins a arribar a la meitat del c˛mput horari, es concretaran en el Projecte lingŘÝstic, que haurÓ de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar del centre, quines Órees i a quins grups i nivells s'ensenyaran en llengua catalana.
c) Al final d'aquesta etapa, i d'acord amb l'article 20 de la Llei de normalitzaciˇ lingŘÝstica quant al domini de la llengua que s'ha d'haver assolit al final del perÝode d'escolaritzaciˇ obligat˛ria, els alumnes han de poder utilitzar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana.

Article 19
L'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en l'educaciˇ secundÓria postobligat˛ria, es regularÓ de la manera segŘent:
a) Pel que fa a l'educaciˇ postobligat˛ria, mitjanšant les disposicions necessÓries es concretaran quines assignatures s'han de fer en llengua catalana en el moment en quŔ es generalitzi el procÚs d'implantaciˇ de la LOGSE i, sobretot, quan els alumnes que accedeixin a aquesta etapa hagin fet en catalÓ, al llarg de l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria, les assignatures que s'indiquen en l'article 18 d'aquest Decret. En aquest moment, l'˙s de la llengua catalana serÓ, com a mÝnim, igual al de la llengua castellana.
b) Mentrestant, els centres iniciaran de forma gradual i progressiva l'ensenyament en aquesta llengua. La planificaciˇ de cada centre, que es reflectirÓ en el Projecte lingŘÝstic, es farÓ en coherŔncia amb les Órees que els alumnes hauran fet en llengua catalana al llarg de l'etapa anterior i alhora es prioritzarÓ fer en aquesta llengua aquelles assignatures que poden incidir millor en els estudis posteriors i en la inserciˇ en el mˇn social i laboral.

CAP═TOL III
La llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua de relaciˇ i de comunicaciˇ en l'Ómbit docent.

Article 20
L'Administraciˇ educativa i els centres d'ensenyament no universitari usaran progressivament la llengua pr˛pia d'aquesta Comunitat en les relacions m˙tues, en les que mantenguin amb les administracions territorials i amb les altres entitats p˙bliques i privades de les illes Balears.

Article 21
Es fomentarÓ l'˙s de la llengua catalana en els actes culturals que el centre organitzi i en les activitats complementÓries que s'ofereixin als alumnes.

Article 22
Les actuacions administratives de rŔgim intern dels centres docents, p˙blics i concertats, com ara actes, comunicats i anuncis, es redactaran en llengua catalana. En els procediments administratius s'utilitzarÓ la llengua catalana o la castellana d'acord amb la legislaciˇ vigent.

CAP═TOL IV
Llibres de text d'educaciˇ infantil, d'educaciˇ primÓria i d'educaciˇ secundÓria.

Article 23
Els projectes editorials en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, que hagin de servir de base per editar materials curriculars destinats a ser utilitzats per l'alumnat dels centres docents p˙blics i privats d'ensenyament no universitari, hauran de ser autoritzats per la Conselleria d'Educaciˇ, Cultura i Esports. L'aprovaciˇ dels projectes editorials implicarÓ l'autoritzaciˇ dels llibres de text o d'altres materials que els desenvolupin. Els projectes editorials han de respectar les modalitats insulars de la llengua catalana.

Article 24
Sˇn materials curriculars els llibres de text o altres materials editats que el professorat i l'alumnat utilitza en els centres docents, p˙blics i privats, per al desenvolupament i aplicaciˇ del currÝculum de la LOGSE.

Article 25
Els centres docents no podran adoptar com a llibres de text aquells materials que no estiguin autoritzats per la Conselleria. AixÝ mateix, els altres materials que s'emprin als centres hauran d'adequar-se als currÝculums establerts. No requeriran autoritzaciˇ els materials editats que s'utilitzin a les aules com a material de suport que no estiguin destinats de manera especÝfica al desenvolupament d'una deter-minada Órea o matŔria del currÝculum. S'autoritzaran com a llibres de text els que s'adaptin al currÝculum de l'Órea i, si escau, hauran de tenir presents les peculiaritats socials, geogrÓfiques i culturals que configuren la identitat de les illes Balears.

Article 26
Les empreses editorials remetran els seus projectes per ser aprovats a la Conselleria d'Educaciˇ, Cultura i Esports, d'acord amb el procediment que reglamentÓriament s'estableixi.

Article 27
Els materials que s'editin i que es posin a l'abast de l'alumnat i del professorat hauran d'estar subjectes al projecte editorial aprovat. En cas contrari, la Conselleria els podrÓ desautoritzar.

Disposicions addicionals primera
No serÓ d'aplicaciˇ l'article 11 d'aquest Decret a aquells centres que, en el moment de la seva publicaciˇ, ja hagin iniciat o consolidat el procÚs d'ensenyament en llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, i hagin superat el c˛mput descrit en aquest article, d'acord amb el Projecte lingŘÝstic aprovat en el seu moment.

Disposicions addicionals segona
Excepcionalment, els centres d'educaciˇ primÓria i/o secundÓria podran solĚlicitar a l'Administraciˇ educativa fer en llengua catalana una Órea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a, respectivament, sempre que es justifiqui adequadament en el Projecte lingŘÝstic.

Disposicions addicionals tercera
La Comissiˇ TŔcnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana serÓ l'˛rgan consultiu del conseller d'Educaciˇ, Cultura i Esports, i emetrÓ el seu parer quan ho solĚliciti, en aspectes relacionats amb l'ensenyament i l'˙s de la llengua catalana en els centres docents no universitaris.

Disposiciˇ transit˛ria
En els termes que es prevegin reglamentÓriament, podrÓ retardar-se excepcionalment l'aplicaciˇ dels articles 8, 10, 16, 17, 18 i 19 d'aquest Decret en aquells centres el professorat dels quals no reuneixi les condicions d'adscripciˇ d'acord, amb el que disposa l'article 14.

Disposiciˇ derogat˛ria
1 Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquest Decret o el contradiguin.
2 Queden derogades, en totalitat, les disposicions segŘents:
a) El Decret 74/1986, de dia 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Balears.
b) L'Ordre del conseller d'Educaciˇ i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, de regulaciˇ de l'ensenyament en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.
c) El Decret 82/1986, de 18 de setembre, de modificaciˇ del Decret 74/1986, de 28 d'agost, regulador de l'ensenyament de la llengua o literatura catalanes als centres docents no universitaris de les Balears.
d) L'Ordre de la consellera de Cultura, Educaciˇ i Esports, per la qual es modifica l'article 3 de l'Ordre del conseller d'Educaciˇ i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, de regulaciˇ de l'ensenyament en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.
e) L'Ordre del conseller de Cultura, Educaciˇ i Esports, de dia 12 d'agost de 1994, sobre l'˙s de la llengua catalana, pr˛pia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l'ensenyament no universitari.
f) L'Ordre del conseller d'Educaciˇ i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, de regulaciˇ de les exempcions de l'aprenentatge de la llengua catalana.
g) L'Ordre del conseller d'Educaciˇ i Cultura, de dia 29 d'agost de 1986, per la qual es regula l'aprovaciˇ dels textos i el material pedag˛gic de la llengua catalana, com tambÚ les versions en llengua catalana de la resta de llibres de text per a tots els nivells, els graus i les modalitats de l'ensenyament no universitari regulat per la Llei 3/1986, de dia 29 d'abril, de normalitzaciˇ lingŘÝstica.

Disposiciˇ final primera
Es faculta el conseller d'Educaciˇ, Cultura i Esports per dictar les disposicions d'aplicaciˇ i de desenvolupament d'aquest Decret.

Disposiciˇ final segona
Aquest Decret comenšarÓ a vigir el dia segŘent al de la seva publicaciˇ en el BOCAIB.

Palma, 4 de juliol de 1997

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d'Educaciˇ, Cultura i Esports
Manuel Ferrer i Massanet