Nota biogràfica


Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1974) i doctor en Filologia Catalana per la mateixa universitat amb la tesi La llengua dels mallorquins. Anàlisi sociolingüística (1983).

El curs 1975-76 començà a exercir de professor a la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma i el 1986 hi guanyà la plaça de Professor Titular d'Universitat. Fins a començament dels anys vuitanta compaginà la docència —i abans els estudis universitaris— amb la participació en activitats de promoció cultural (campanyes per l'ensenyament de la llengua, programes de ràdio, campanyes per l'ús oficial del català, campanyes per l'autonomia, Comissió per a l'Ensenyament i Normalització del Català (CENC), Coordinadora d'Ensenyament i Llengua dels Països Catalans, etc.).

A la Universitat de les Illes Balears ha impartit multitud de matèries: Gramàtica Històrica Catalana, Sintaxi Catalana, Dialectologia Catalana, Fonologia Catalana, Llengua Catalana I, Llengua Catalana III, Lingüística Aplicada, Teoria de la Llengua Normativa Catalana, Ortoèpia i nombrosos cursos de doctorat i màster. Actualment imparteix Sociolingüística (d'ençà de 1983), Morfologia i Lexicologia, Revisió de Textos Orals i Escrits i Onomàstica. Així mateix ha impartit docència en màsters i cursos de doctorat o postgrau a la UIB i a altres universitats, i també en els cursos de reciclatge per a mestres, en els cursos d'estiu de la Càtedra Ramon Llull, i del 1991 ençà fa classes ininterrompudament a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent.

Dins la Universitat de les Illes Balears ha ocupat els càrrecs de secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres, secretari de l'Institut de Ciències de l'Educació, president del Consell d'Estudis de Filologia Catalana, coordinador de Cou de Llengua Catalana i director del Servei Lingüístic (1999-2001). També ha estat membre del Departament de Filologia Catalana de l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears. D'ençà del 2012 és membre de l'Equip Rector de la Universitat Catalana d'Estiu.

Ha estat membre fundador i vocal de la Societat d'Onomàstica i assessor de l'Ajuntament de Palma per a la normalització del nomenclàtor viari de la ciutat. Ha fet o fa part del consell editorial de diverses revistes científiques (Noves SL, Universitas Tarraconensis, Llengua Nacional). Ha pertangut al Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i a l'equip redactor de la Gramàtica del Català Contemporani. També ha col·laborat al Larousse Català. Ha estat membre del Consell Social de la la Llengua Catalana de les Illes Balears, del Consell Municipal de Cultura de Palma, de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament de Palma i del Comitè d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana.

Respecte als camps de recerca, ha orientat l'interès cap a la teoria i la planificació de l'estàndard –i l'establiment de la normativa–, les interferències lingüístiques i l'anàlisi de la situació sociològica del català. En relació a aquest darrer punt, ha treballat en dues enquestes sociolingüístiques, una referida a Mallorca (1985), encarregada pel Consell Insular de Mallorca, i una altra, als Països Catalans (1990), patrocinada per l'Institut d'Estudis Avançats.

Ha participat en una vintena de congressos de lingüística o sociolingüística, nacionals i internacionals.

Ha publicat els llibres següents: Els noms dels carrers de Palma (1985), Fer una llengua és fer una nació (1994, en coautoria), Llengua estàndard i variació lingüística (1996), La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic (1999, en coautoria), Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears (2001), Amb bones paraules (2012), Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2012) i El català de Mallorca. La fonètica (2016). A més, ha participat en els llibres col·lectius Problemàtica de la normativa del català. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa (1984), Processos de normalització lingüística. L'extensió d'ús social i la normativització(1991),El català. Un debat a finals del segle XX. De la normalització a la normalitat (1999), Llibre de cavalleria de les Illes Balears (2001), Perspectives socio- lingüístiques a les Illes Balears (2002), Gramàtica del català contemporani (2002), Catalunya, estat de la nació (2008), entre d'altres. Vegeu les publicacions completes. Ha publicat una quarantena d'articles sobre lingüística catalana o sociolingüística en revistes especialitzades, com Randa, Affar, Revista de Catalunya, Caplletra, Llengua Nacional, etc. I ha col·laborat a revistes o diaris com Lluc, El Mirall, Escola Catalana, Serra d'Or, Avui, Diari de Balears, Última Hora i altres.


Inici del web